Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.przedszkole45.bialystok.pl

Przedszkole Samorządowe nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.przedszkole45.bialystok.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-10-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

Filmy nie mają napisów.

Strona została zaprojektowana przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Anna Krasicka, ps45@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 675 04 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście jest ono ogólnodostępne w godzinach
pracy przedszkola.
2. Budynek jest parterowy, przy wejściu głównym nie znajduje się podjazd.
3. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.
4. Wchodząc do  budynku trzeba pokonać jeden stopień, nie ma innych pochylni, platform ani informacji głosowych, łazienki nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.
5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabowidzących.
6. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego w szczególnych przypadkach.
7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
8. Na terenie przedszkola, znajdują się  miejsca parkingowe. Brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne 

iprzedszkole.program.pl https://iprzedszkole.progman.pl

 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr. 45 "Chatka Kilkulatka"

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6
(dawna ul. 27 Lipca 8)

15 - 182 Białystok

tel. 85 675 04 00

Jak do nas trafić
Rekord dla Niepodległej
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu
Twój adres e-mail:
Wizytówka przedszkola |
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu |
Rekord dla Niepodległej |
Niedźwiadki |
Zajączki |
Jeżyki |
Wróbelki |
Wiewórki |
Z życia przedszkola |
RODO |
Kontakt
Strony Internetowe Białystok
Created by Rutcom