W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku ul. Gen. Stanisław Sosabowskiego 6, 15-182 Białystok
 2. W wyżej wymienionej placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Przedszkole Samorządowe Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku ul. Gen. Stanisław Sosabowskiego 6, 15-182 Białystok oraz pod adresem e-mail inspektor@kancelaria-explico.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji ustawowych zadań przedszkola na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
 • realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia
  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zmianami/, ustawie z dnia 7 września 1991ro systemie oświaty./ tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1457/
 • realizacji zadań statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 • realizacji zapisów wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy/ tj. Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami/
 • w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego  uprawnionych takich jak:
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane
  i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 1. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

a)      dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

b)      sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających
z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,

c)      ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek
o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać,

d)       usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek
o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się
z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

e)       wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy,
iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f)       wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr. 45 "Chatka Kilkulatka"

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6
(dawna ul. 27 Lipca 8)

15 - 182 Białystok

tel. 85 675 04 00

Jak do nas trafić
Rekord dla Niepodległej
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu
Twój adres e-mail:
Wizytówka przedszkola |
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu |
Rekord dla Niepodległej |
Niedźwiadki |
Zajączki |
Jeżyki |
Wróbelki |
Wiewórki |
Z życia przedszkola |
RODO |
Kontakt
Strony Internetowe Białystok
Created by Rutcom