Nadrzędnym celem naszej pracy jest dbałość o wszechstronny rozwój osobowości dziecka i jego zainteresowań . Mamy świadomość, że każde dziecko jest niepowtarzalne i rozwija się we własnym tempie, dlatego zapewniamy odpowiednie warunki, które zaspokajają jego indywidualne potrzeby. 

 

Istotną rolę w realizacji  tych treści odgrywają:

 1.     Programy wychowania przedszkolnego:

 • Nasze Przedszkole”- Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba – Żabińska;

Nadrzędnym celem edukacji przedszkolnej wg autorek programu „Nasze przedszkole” jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń, wyzwalanie w dziecku postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

 • „Razem w przedszkolu” – Jolanta Andrzejewska i Joanna Wierucka;

Autorki podpowiadają, jakimi sposobami realizować najważniejsze cele edukacji przedszkolnej zawarte w podstawie programowej. Pokazują, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne. Z programu dowiadujemy się w  jaki sposób wspomagać dzieci w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym, estetycznym i etycznym już od najmłodszych lat, aby skutecznie  przygotować je do nauki
w szkole.

 • „Ku dziecku” – Barbara Bilewicz – Kuźnia i Teresa Parczewska;

Treści zawarte w programie zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajanie jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.

 • „Dziecięca matematyka” – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska

Jest to program, którego celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.
 

 2.    Projekty opracowane przez nauczycieli przedszkola:

 • „Można inaczej” – działania korekcyjno – wychowawcze z dziećmi przejawiającymi zachowania  agresywne;

Zajęcia realizowane podczas  tego projektu uczą dzieci umiejętności rozróżniania i nazywania emocji, rozpoznawania przyczyn złości jako źródła potencjalnych konfliktów, konstruktywnych sposobów radzenia ze złością oraz rozwiązywania konfliktów w pokojowy sposób, co niewątpliwie wpływa na poczucie własnej wartości i empatię. Podstawą spotkań jest zabawa połączona z formami arteterapii.

 • „Mówimy nie, temu co złe” – wychowanie i edukacja w duchu nie odwoływania się do przemocy i pozytywne zarządzanie konfliktami;

Realizacja projektu pomaga dzieciom zrozumieć uczucia własne oraz innych (kolegów i osób dorosłych). Ćwiczenia zaproponowane w projekcie wyciszają emocje, poprawiają relacje w grupie, ukierunkowują pozytywne uczucia dzieci, dostarczają wzorów akceptowanych społecznie zachowań.

 • „Teatr dla wszystkich” – rozszerzenie działalności przedszkolnego koła teatralnego;

Wychowankowie i absolwenci uczestniczący w zajęciach koła teatralnego mają możliwość rozwijania umiejętności autoprezentacji, pokonywania nieśmiałości w kontaktach z innymi, nabywania pewności siebie i wiary we własne możliwości. Dzieci doskonalą umiejętność wyrażania emocji i uczuć. Uczą się zasad rządzących grupą jako całością.

 • „Zabawa w teatr” – zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci;

Podczas realizacji tych zajęć dzieci 4-6 letnie rozwijają zdolności aktorskie, recytatorskie, pokonują nieśmiałość, wstydliwość, trudności w wyrażaniu własnych emocji. Teatralne spotkania dają możliwość spełnienia  dziecięcych marzeń.

 • „Jestem wyjątkowy” – projekt edukacyjny;

Projekt jest realizowany we współpracy z rodzicami. Ma na celu wspieranie dziecka w budowaniu własnej wartości, w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości. Wpływa na   kształtowanie umiejętności społecznych i wspomaganie rozwoju mowy.

 • "Mój Białystok" - projekt edukacyjny;

Projekt edukacyjny „Mój Białystok” zakłada rozbudzanie miłości do ojczyzny poprzez stopniowe poznawanie najbliższej okolicy – miasta, w którym mieszka. Celem projektu jest zapoznanie dzieci z dziedzictwem kulturowym Białegostoku (lokalnymi zabytkami, pomnikami przyrody) oraz pracą w zakładach użyteczności publicznej. Projekt „Mój Białystok” ma zachęcić przedszkolaków do poznawania najbliższej okolicy poprzez świadome i czynne uczestnictwo w nim.

 • " Prawda o mnie" - projekt edukacyjny;

Projekt edukacyjny będący propozycją działań profilaktycznych, których zadaniem jest pomoc dzieciom w pokonaniu napięć i radzenia sobie z emocjami. Czas poświęcony dzieciom i doświadczenia jakie zdobędą wszyscy uczestnicy w czasie trwania projektu, będzie bardzo cenny i przyniesie wiele korzyści wszystkim uczestnikom.

 • "Kwadrans dla książki" - projekt edukacyjny,  którego głównym celem jest zachęcenie dzieci do samodzielnego korzystania z książek, ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nim.
 • „Mamo, tato – idę do przedszkola” – projekt działań adaptacyjnych;

Głównym celem projektu jest stwarzanie  warunków dla łatwiejszej adaptacji dziecka do przedszkola, aby ułatwić dzieciom i ich rodzicom przystosowanie się do nowej sytuacji w sposób możliwie najmniej bolesny, projekt  obejmuje kilka spotkań z dziećmi rozpoczynającymi edukację przedszkolną i ich rodzicami, podczas których dzieci mają okazje poznać wszelkie aspekty życia przedszkolnego, swoje panie oraz całe otoczenie przedszkolne.

 • „Rozwiń skrzydła” – projekt rozwijania dziecięcych uzdolnień i zainteresowań;

Celem projektu jest stwarzanie dzieciom  warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach,, kształtowania wiary we własne możliwości, rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania, oraz samodzielności.

 
3.    Programy własne:

 • "Otwórzmy serca" - Program pomocy dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej;

Program ma na celu organizację pomocy i opieki dzieciom z rodzin ubogich, rozbitych, niewydolnych wychowawczo oraz zarażonych patologią społeczną, ochronę i promowanie praw dziecka, udzielanie rodzicom konsultacji i porad pomocnych w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.

 • „Bystrzak”- program wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci uzdolnionych matematycznie;

Główne cele programu to wspomaganie dzieci w kształtowaniu operacyjnych rozumowań preferowanych w edukacji matematycznej, rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie, rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu, zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,  rozwijanie odporności  emocjonalnej dziecka  i wdrażanie do łagodnego znoszenia napięć emocjonalnych.

 • „Loguś”projekt wspomagania mowy i wymowy dzieci w wieku przedszkolnym.
 •  „Kapsel”- program  propagujący wśród dzieci dawne gry i zabawy podwórkowe, kształcące umiejętność współpracy w zespole i uczące przestrzegania określonych reguł.

Ciekawą propozycją są zapomniane, dawne gry i zabawy podwórkowe .Zaletą ich jest to, że można je przeprowadzić sprawnie i szybko i nie wymagają one wielu przyborów. Program „Kapsel” nie stanowi katalogu zamkniętego. Będzie on systematycznie wzbogacany o nowe zabawy i gry proponowane przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz pracowników naszej placówki.

 

 

 4.     Programy edukacyjne i profilaktyczne realizowane na terenie przedszkola (opracowane przez inne podmioty):

 • Akademia Aquafresh” – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej

Jest to program, który koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Program realizowany był we wszystkich grupach wiekowych poprzez udział dzieci w zajęciach edukacyjnych, zabawach i konkursach, które nauczą je w ciekawy sposób, jak dbać o ząbki.

 •  „Przyjaciele Zippiego”

Jest to międzynarodowy program, który  kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Program przeznaczony jest do realizacji wśród starszych dzieci przedszkolnych . Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i  wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

 •  „Bezpieczny przedszkolak”

Treści zawarte w programie dotyczą wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw  dzieci sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

 • „Moje dziecko idzie do szkoły”

Głównym celem programu jest  podniesienie poziomu wiedzy dzieci i rodziców na temat zdrowego trybu życia i  kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.

 • „Mamo, tato wolę wodę”

Istotą programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

 •  „Akademia wyobraźni Play – Doh”

Program ten koncentruje się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych przedszkolaków.

 

5.     Akcje i kampanie:

 •  „Sprzątanie Świata”
 • „Ratujmy kasztany”
 • „Pola Nadziei”
 • „Góra Grosza”
 • „Zbiórka zużytych baterii”
 • „Zbieramy plastikowe nakrętki”
 • "Zbieramy makulaturę"

 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr. 45

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6
(dawna ul. 27 Lipca 8)

15 - 182 Białystok

tel. 85 675 04 00

Jak do nas trafić
Twój adres e-mail:
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu
Wizytówka przedszkola |
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu |
Niedźwiadki |
Zajączki |
Jeżyki |
Wróbelki |
Wiewórki |
Z życia przedszkola |
Kontakt
Strony Internetowe Białystok
Created by Rutcom