Dokumenty regulujące pracę przedszkola,

istotne z punktu widzenia rodzica, które dostarczają informacji o organizacji placówki i zasadach w niej obowiązujących.


Statut  

Przedszkola Samorządowego Nr 45 w Białymstoku

 Jeden z najważniejszych dokumentów, często określany jako „Konstytucja Przedszkola”.

Statut reguluje zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania przedszkola. W nim znajdują się informacje dotyczące celów i zadań przedszkola, jego organów organizacyjnych.

 

Koncepcja pracy

Przedszkola Samorządowego Nr 45 w Białymstoku

Twórczy Przedszkolak,  Kreatywny Nauczyciel,  Zaangażowany Rodzic.

To opis kluczowych obszarów działania przedszkola, a także strategia określająca kierunek pracy (rozwoju) oraz cele i zadania.

Zależy nam na tym, aby przedszkole było dobre, bo dobre przedszkole budzi do myślenia i samorozwoju. W nim pod pozorem luzu i swobody kryje się wytężona i mądrze pomyślana praca dyrektora, nauczycieli jak i całej społeczności. A mądra praca, to praca sensowna, dobrze zaplanowana, wydająca dobre owoce.

Wspólnie z rodzicami chcemy stworzyć takie przedszkole, w którym wszyscy będą mieli szanse pełnego rozwoju.

Koncepcja jest swoistym „drogowskazem” wytyczającym kierunek działania. Zapewnia koncentrację na tym, co najważniejsze.

 1. 1.      Charakterystyka przedszkola
 2. 2.      Misja
 3. 3.      Wizja
 4. 4.      Model absolwenta
 5. 5.      Kodeks nauczyciela – przyjaciela dzieci
 6. 6.      Zasady pracy pedagogicznej
 7. 7.      Standardy pracy nauczyciela
 8. 8.      Cele strategiczne w rozwoju przedszkola
 9. 9.      Monitoring i ewaluacja


Procedura prowadzenia obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 w Białymstoku

Obserwacją pedagogiczną  objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola we wszystkich sferach rozwoju.

Prowadzenie obserwacji pedagogicznej ma na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dostosowanie działań do możliwości każdego wychowanka.

Diagnozą pedagogiczną objęte są dzieci, realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Celem diagnozy przedszkolnej jest  analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 1. 1. Rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,  aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio wspierać.
 2. 2. Nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania  i korygowania rozwoju dziecka.


Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 45 w Białymstoku

     Celem procedury jest zapewnienie jawności działań w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkola

Procedura określa: terminy, kryteria rekrutacyjne (ustawowe i lokalne), etapy postępowania , dokumentację rekrutacyjną..

 

 Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 w Białymstoku

Procedura reguluje zasady i tryb rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Procedura przepływu informacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 w Białymstoku

 Dokument określa m.in. zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji w przedszkolu oraz reguluje wzajemne kontakty pracowników przedszkola z rodzicami.


Zasady i formy współpracy nauczycieli z Rodzicami w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 w Białymstoku

 Wprowadzają jednolity system współpracy z rodzicami we wszystkich grupach oraz umożliwiają monitorowane  przyjętych zasad, wzmocnienie celu wzajemnych kontaktów między pracownikami przedszkola a rodzicami oraz ustalenie zasad i form współpracy.


Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 w Białymstoku

Procedura porządkuje zasady i tryb udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

a)      z niepełnosprawności,

b)      z niedostosowania społecznego,

c)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d)      ze szczególnych uzdolnień,

e)      ze specyficznych trudności w uczeniu się,

f)        z zaburzeń komunikacji językowej,

g)      z choroby przewlekłej,

h)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

i)        z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

j)        z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie dziecka  w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 w Białymstoku

 Dokument określa zakres działań, podejmowanych w placówce, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Procedura  przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 45 w Białymstoku

 Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określa odpowiedzialność Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych, nauczycieli  oraz pozostałych pracowników przedszkola za powierzone ich opiece dziecko.

Opisuje także zasady korzystania z systemu iPrzedszkole zapewniającego automatyczne rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Regulamin wycieczek organizowanych w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 w Białymstoku

Określa zasady postępowania podczas spacerów i wycieczek, których uczestnikami są dzieci uczęszczające do przedszkola.   Celem jest zapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa. WYCIECZKI są wpisane na stałe do przedszkolnego kalendarza. Do każdego wyjścia czy wyjazdu przygotowujemy się starannie, tak by dostarczyć dzieciom jak najwięcej wiadomości i radości. Planujemy wycieczki krótkie – w pobliżu przedszkola, a także dłuższe autokarowe.

 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr. 45

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6
(dawna ul. 27 Lipca 8)

15 - 182 Białystok

tel. 85 675 04 00

Jak do nas trafić
Twój adres e-mail:
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu
Wizytówka przedszkola |
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu |
Niedźwiadki |
Zajączki |
Jeżyki |
Wróbelki |
Wiewórki |
Z życia przedszkola |
Kontakt
Strony Internetowe Białystok
Created by Rutcom