Dokumenty regulujące pracę przedszkola,

istotne z punktu widzenia rodzica, które dostarczają informacji
o organizacji placówki i zasadach w niej obowiązujących.


Statut  

Przedszkola Samorządowego Nr 45 "Chatka Kilkulatka"w Białymstoku

Dnia 30  października 2017 r. Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku uchwaliła(Uchwała Nr 3/2017/2018) Statut Przedszkola Samorządowego nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku.

Jeden z najważniejszych dokumentów, często określany jako „Konstytucja Przedszkola”.

Statut określa:

 1. Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;
 2. Sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
 3. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem;
 4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 5. Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami;
 6. Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami;
 7. Organizację pracy przedszkola;
 8. Czas pracy przedszkola;
 9. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia;
 10. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 11. Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy uczniów;
 12. Warunki stosowania ceremoniału przedszkolnego.

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustalono, że będzie on udostępniany przez dyrektora przedszkola oraz zostanie umieszczony  w widocznym miejscu w przedszkolu ( Kącik dla Rodziców).

 

Koncepcja pracy

Przedszkola Samorządowego Nr 45 w Białymstoku

Twórczy Przedszkolak,  Kreatywny Nauczyciel,  Zaangażowany Rodzic.

To opis kluczowych obszarów działania przedszkola, a także strategia określająca kierunek pracy (rozwoju) oraz cele i zadania.

Zależy nam na tym, aby przedszkole było dobre, bo dobre przedszkole budzi do myślenia i samorozwoju. W nim pod pozorem luzu i swobody kryje się wytężona i mądrze pomyślana praca dyrektora, nauczycieli jak i całej społeczności. A mądra praca, to praca sensowna, dobrze zaplanowana, wydająca dobre owoce.

Wspólnie z rodzicami chcemy stworzyć takie przedszkole, w którym wszyscy będą mieli szanse pełnego rozwoju.

Koncepcja jest swoistym „drogowskazem” wytyczającym kierunek działania. Zapewnia koncentrację na tym, co najważniejsze.

 1. Charakterystyka przedszkola
 2. Misja
 3. Wizja
 4. Model absolwenta
 5. Kodeks nauczyciela – przyjaciela dzieci
 6. Zasady pracy pedagogicznej
 7. Standardy pracy nauczyciela
 8. Cele strategiczne w rozwoju przedszkola
 9. Monitoring i ewaluacja


Procedura prowadzenia obserwacji pedagogicznej i diagnozy dojrzałości szkolnej  w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 "Chatka Klikulatka" w Białymstoku

Celem procedury jest określenie działań nauczycieli dotyczących:

 1. prowadzenia obserwacji pedagogicznej i diagnozowania dojrzałości szkolnej;
 2. wykorzystywania uzyskanych wyników w pracy wspomagajacej rozwój dzieci;
 3. informowania rodziców o uzyskanych wynikach obserwacji i dojrzałości szkolnej;
 4. sposobu dokumentowania prowadzonych działań.


Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku

Celem procedury jest zapewnienie jawności działań w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkola.

Procedura określa: terminy, kryteria rekrutacyjne (ustawowe i lokalne), etapy postępowania , dokumentację rekrutacyjną..

 

 Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 w Białymstoku

Dokument  określa  zasady i tryb rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Procedura przepływu informacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 w Białymstoku

Procedura ma na celu m.in. zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji w przedszkolu oraz reguluje wzajemne kontakty pracowników przedszkola z rodzicami.


Zasady i formy współpracy nauczycieli z Rodzicami w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 w Białymstoku

Dokument wprowadza jednolity system współpracy z rodzicami we wszystkich grupach oraz umożliwiają monitorowane  przyjętych zasad, wzmocnienie  wzajemnych kontaktów między pracownikami przedszkola a rodzicami oraz ustalenie zasad i form współpracy.


System organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku

Procedura porządkuje organizację i tryb udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, wynika w szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego  i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym  związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.


Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie dziecka  w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 w Białymstoku

Dokument określa zakres działań, podejmowanych w placówce, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Procedura  przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 45 w Białymstoku

Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określa odpowiedzialność Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych, nauczycieli  oraz pozostałych pracowników przedszkola za powierzone ich opiece dziecko.

Opisuje także zasady korzystania z systemu iPrzedszkole zapewniającego automatyczne rejestrowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Regulamin wycieczek organizowanych w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 w Białymstoku

Określa zasady postępowania podczas spacerów i wycieczek, których uczestnikami są dzieci uczęszczające do przedszkola.   Celem jest zapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa. WYCIECZKI są wpisane na stałe do przedszkolnego kalendarza. Do każdego wyjścia czy wyjazdu przygotowujemy się starannie, tak by dostarczyć dzieciom jak najwięcej wiadomości i radości. Planujemy wycieczki krótkie – w pobliżu przedszkola, a także dłuższe autokarowe.

 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr. 45 "Chatka Kilkulatka"

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6
(dawna ul. 27 Lipca 8)

15 - 182 Białystok

tel. 85 675 04 00

Jak do nas trafić
Rekord dla Niepodległej
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu
Twój adres e-mail:
Wizytówka przedszkola |
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu |
Rekord dla Niepodległej |
Niedźwiadki |
Zajączki |
Jeżyki |
Wróbelki |
Wiewórki |
Z życia przedszkola |
RODO |
Kontakt
Strony Internetowe Białystok
Created by Rutcom