Nadrzędnym celem naszej pracy jest dbałość o wszechstronny rozwój osobowości dziecka i jego zainteresowań. Mamy świadomość, że każde dziecko jest niepowtarzalne i rozwija się we własnym tempie, dlatego zapewniamy odpowiednie warunki, które zaspokajają jego indywidualne potrzeby. 

Istotną rolę w realizacji  tych treści odgrywają:

 1.     Programy wychowania przedszkolnego:

Zbieram, poszukuję, badam”, Dorota Dziamska i Marzena Buchnat;

Nadrzędnym celem edukacji przedszkolnej wg autorek programu „Zbieram, poszukuję, badam”  jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń, wyzwalanie w dziecku postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.  Zgodny z nową podstawą programową 2017r. program stanowi podstawę do planowania pracy z dziećmi od najmłodszej do najstarszej grupy wiekowej.

„Dziecięca matematyka”, Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska

Jest to program, którego celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci,  przygotowuje do nauki matematyki w szkole.

„Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu”, Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

Program oparty jest na założeniach znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem programu jest przedstawienie metod i technik nauczania oraz form pracy, dzięki którym najmłodsze przedszkolaki w sposób aktywny zanużą się w świecie języka angielskiego.


 2.    Projekty opracowane przez nauczycieli przedszkola:  


„Fun with the book in English”- Innowacja Pedagogiczna.

Głównym założeniem innowacji jest rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim wśród dzieci, kształtowanie umiejętności rozumienia ogólnego sensu krótkich opowieści, poszerzanie i utrwalanie słownictwa, uatrakcyjnienie sposobu obcowania z językiem angielskim w przedszkolu.


„Muzyczna gimnastyka ciała, buzi i języka”- program zajęć logorytmicznych.

Głównym założeniem logorytmiki, jest wykorzystanie słowa lub muzyki w połączeniu z ruchem, dla realizacji określonych celów, między innymi: wspieraniu we wszechstronnym rozwoju funkcji poznawczych, pomocy w przezwyciężaniu lęku i nieśmiałości, rozwijania uwagi słuchowej, wrażliwości muzycznej oraz poczucia rytmu i tempa, a także umiejętności panowania nad własnym ciałem, pracy nad płynnością wypowiedzi nauki prawidłowego oddechu oraz usprawniania aparatu artykulacyjnego.


„Ziemia – mój dom” – projekt ekologiczny.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych wspierających dzieci w rozumieniu potrzeby dbania o najbliższe środowisko poprzez modelowanie właściwych postaw i nawyków już od najmłodszych lat. Budowanie szacunku do piękna otaczającej przyrody oraz właściwa segregacja odpadów niewątpliwie jest jednym z istotnych elementów dbania o Ziemię – nasz dom.


„Popołudnia z Kicią Kocią”- projekt czytelniczy.

Projekt  czytelniczy „Popołudnia  z Kicią Kocią” ma uświadomić  dzieciom jak wielka może być radość ze słuchania bajek w przyjaznym, bliskim  gronie. Ponadto, projekt ma na celu: wspomaganie rozwoju mowy poprzez przyswajanie intonacji, melodii języka i wzbogacanie zasobu słownictwa, dostarczenie wiedzy o otaczającym świecie, wzorów właściwego zachowania oraz przybliżenie wartości książki, uczenie szacunku do niej, budzenie pozytywnych skojarzeń związanych z czytaniem. 

3.    Programy własne:

"Otwórzmy serca" - program pomocy dzieciom znajdującym  się w trudnej sytuacji rodzinneji materialnej

Program ma na celu organizację pomocy i opieki dzieciom z rodzin ubogich, rozbitych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną, ochronę i promowanie praw dziecka, udzielanie rodzicom wsparcia w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.


„Rozbiegane stópki”- program zajęć muzyczno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej

Założeniem prowadzonych zajęć jest dostarczanie dzieciom radości płynącej z kontaktu                z muzyka i ruchem. Program ma na celu wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych, rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu a także nabywania prawidłowych nawyków postawy ciała.


„Kapsel”-program  propagujący wśród dzieci dawne gry i zabawy podwórkowe, kształcące umiejętność współpracy w zespole i uczące przestrzegania określonych reguł

To interesująca  propozycja powrotu do zapomnianych dawnych  gier i zabaw podwórkowych, których zaletą  jest możliwość szybkiego i sprawnego ich przeprowadzenia, poniważ  nie wymagają stosowania wielu przyborów. Program „Kapsel” nie stanowi katalogu zamkniętego. Jest on systematycznie wzbogacany o nowe zabawy i gry proponowane przez rodziców, dzieci uczęszczających do przedszkola oraz pracowników placówki.


„Ratujemy bo umiemy!”- program pierwszej podstawowej pomocy przedmedycznej
 dla dzieci w wieku 5-6 lat

Głównym celem programu jest uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi w zakresie niesienia im niezbędnej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz wspieranie w nabywaniu podstawowych umiejętności udzielania i wzywania pomocy.

 4.     Programy edukacyjne i profilaktyczne realizowane na terenie przedszkola (opracowane przez inne podmioty):

„Z kulturą mi do twarzy”- Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie, tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

5.     Akcje i kampanie:

  • „Sprzątanie Świata”
  • „Ratujmy kasztany”
  • „Pola Nadziei”
  • „Zbiórka żołędzi dla mieszkańców Zoo Akcent
  • Góra Grosza”
  • „Dzieciaki ratują zwierzaki”

6.     Prowadzimy zbiórkę:

  • plastikowych nakrętek w ramach akcji "Odkręcamy pomagamy"
  • makulatury i zużytych baterii
     
Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr. 45 "Chatka Kilkulatka"

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6
(dawna ul. 27 Lipca 8)

15 - 182 Białystok

tel. 85 675 04 00

Jak do nas trafić
Rekord dla Niepodległej
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu
Twój adres e-mail:
Wizytówka przedszkola |
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu |
Rekord dla Niepodległej |
Niedźwiadki |
Zajączki |
Jeżyki |
Wróbelki |
Wiewórki |
Z życia przedszkola |
RODO |
Kontakt
Strony Internetowe Białystok
Created by Rutcom