Nadrzędnym celem naszej pracy jest dbałość o wszechstronny rozwój osobowości dziecka i jego zainteresowań. Mamy świadomość, że każde dziecko jest niepowtarzalne i rozwija się we własnym tempie, dlatego zapewniamy odpowiednie warunki, które zaspokajają jego indywidualne potrzeby. 

Istotną rolę w realizacji  tych treści odgrywają:

 1.     Programy wychowania przedszkolnego:

 • Zbieram, poszukuję, badam”- Dorota Dziamska i Marzena     Buchnat;

Nadrzędnym celem edukacji przedszkolnej wg autorek programu „Zbieram, poszukuję, badam”  jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń, wyzwalanie w dziecku postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.  Zgodny z nową podstawą programową 2017r.program stanowi podstawę do planowania pracy z dziećmi od najmłodszej do najstarszej grupy wiekowej.

 • „Dziecięca matematyka” – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska

Jest to program, którego celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci,  przygotowuje do nauki matematyki w szkole.
 

 2.    Projekty opracowane przez nauczycieli przedszkola:

 • „Można inaczej” – działania korekcyjno – wychowawcze z dziećmi przejawiającymi zachowania  agresywne

Zajęcia realizowane podczas projektu uczą dzieci rozróżniania i nazywania emocji, rozpoznawania przyczyn złości, jako źródła potencjalnych konfliktów, konstruktywnych sposobów radzenia ze złością oraz rozwiązywania konfliktów w pokojowy sposób, co niewątpliwie wpływa na poczucie własnej wartości i empatię. Podstawą spotkań jest zabawa połączona z formami arteterapii.

 • „Mówimy nie, temu, co złe” – wychowanie i edukacja w duchu nie odwoływania się do przemocy i pozytywne zarządzanie konfliktami

Realizacja projektu pomaga dzieciom zrozumieć uczucia własne oraz innych (kolegów i osób dorosłych). Ćwiczenia zaproponowane w projekcie wyciszają emocje, poprawiają relacje w grupie, ukierunkowują pozytywne uczucia dzieci, dostarczają wzorów akceptowanych społecznie zachowań.

 • "Zabawa w teatr” – zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci  /Koło teatralne /

Podczas realizacji tych zajęć dzieci 6 letnie rozwijają zdolności aktorskie, recytatorskie, pokonują nieśmiałość, uczą się wyrażania własnych emocji. Spotkania teatralne  dają możliwość spełnienia  dziecięcych marzeń.

 • „LOGUŚ” projekt wspomagania mowy i wymowy dzieci w wieku przedszkolnym; /Terapia logopedyczna/

Celem prowadzonej terapii jest stymulacja rozwoju językowego dzieci z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy (wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna) oraz kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem.

 • „ Znamy swoje prawa i obowiazki" -projekt  
Projekt rozwijający kompetencje społeczno - moralne dzieci w wieku przedszkolnym.
 • "Mój Białystok" -rozbudzanie miłości do ojczyzny poprzez stopniowe poznawanie najbliższej okolicy – miasta, w którym mieszka

 Celem projektu jest zapoznanie dzieci z dziedzictwem kulturowym Białegostoku (lokalnymi zabytkami, pomnikami przyrody) oraz pracą w zakładach użyteczności publicznej. Projekt  ma zachęcić przedszkolaków do poznawania najbliższej okolicy.

 • „Mamo, tato – idę do przedszkola” – projekt działań adaptacyjnych

Głównym celem projektu jest stwarzanie  warunków do adaptacji dziecka w przedszkolu,   ułatwienie dzieciom i ich rodzicom przystosowanie się do nowej sytuacji w sposób możliwie najmniej bolesny. Projekt  obejmuje  spotkania z dziećmi rozpoczynającymi edukację przedszkolną i ich rodzicami, podczas których przedstawiane są  wszelkie aspekty życia przedszkolnego, organizacja pracy oraz całe otoczenie przedszkolne.

 • „Rozgrywki matematyczne”- /koło zainteresowań/

Głównym założeniem zajęć jest rozwijanie kompetencji matematycznych, kształtowanie umiejętności konstruowania i rozgrywania prostych gier, logicznego myślenia oraz nabywania odporności emocjonalnej..

 • „Brudne paluszki, ręce i nóżki" - Kreatywne brudzenie na zajęciach z elementemi sensoplastyki”- projekt edukacyjny

Wprowadzenie dzieci w świat sensoplastyki, wspieranie rozwoju zmysłów i mowy oraz budzenie ciekawości poznawczej. 

 • "Zielony zakątek" projekt edukacyjny

Założeniami projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej i opiekuńczej wobec przyrody, rozbudzanie zamiłowania oraz wrażliwości do obserwacji regionalnej przyrody poprzez bezpośredni kontakt z przyroda i literaturą dziecięcą, a także poszerzenie wiedzy przyrodniczej dzieci.

 • „Poznajmy się: Jestem Królik Frank” –Projekt edukacyjny

 Założeniem projektu jest  wspomaganie w rozumieniu emocji, uczuć własnych i innych.

 • "Papierowe cuda" - projekt edukacyjny

W Projekt ma na celu pobudzanie wyobraźni dzieci, tworczego myślenia i kreatywności oraz sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

 • "Olimpijczyk" - / Koło Sportowe/

Aktywność ruchowa dziecka w przedszkolu podczas zajęć w Kole Sportowym "Olimpijczyk"  służyć będzie rozwijaniu  sprawności fizycznej 6-latków, umiejętności współpracy w grupie, kształtowaniu przyzwyczajeń do uprawiania gimnastyki i czynnego wypoczynku. Celem programu jest też przygotowanie dzieci do udziału w zawodach sportowych  i osiąganie w nich jak najlepszych rezultatów.

 • „Franklin moim przyjacielem”- projekt edukacyjny

Głównym założeniem projektu jest budzenie i rpzwijanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie postaw moralnych akceptowanych społecznie.


3.    Programy własne:

 • "Otwórzmy serca" - program pomocy dzieciom znajdującym  się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej

Program ma na celu organizację pomocy i opieki dzieciom z rodzin ubogich, rozbitych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną, ochronę i promowanie praw dziecka, udzielanie rodzicom wsparcia w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.

 • „Rozbiegane stópki”- program zajęć muzyczno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej
Założeniem prowadzonych zajęć jest dostarczanie dzieciom radości płynącej z kontaktu                z muzyka i ruchem. Program ma na celu wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych, rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu a także nabywania prawidłowych nawyków postawy ciała.
 •  „Kapsel”- program  propagujący wśród dzieci dawne gry i zabawy podwórkowe, kształcące umiejętność współpracy w zespole i uczące przestrzegania określonych reguł

To interesująca  propozycja powrotu do zapomnianych dawnych  gier i zabaw podwórkowych, których zaletą  jest możliwość szybkiego i sprawnego ich przeprowadzenia, poniważ  nie wymagają stosowania wielu przyborów. Program „Kapsel” nie stanowi katalogu zamkniętego. Jest on systematycznie wzbogacany o nowe zabawy i gry proponowane przez rodziców, dzieci uczęszczających do przedszkola oraz pracowników placówki.

 

 4.     Programy edukacyjne i profilaktyczne realizowane na terenie przedszkola (opracowane przez inne podmioty):

 •  „Moje dziecko idzie do szkoły”

Głównym celem programu jest  podniesienie poziomu wiedzy dzieci i rodziców na temat zdrowego trybu życia i  kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.

 • "Necio.Pl - zabawa w Internet"

Dotyczy on bezpieczeństwa w sieci dzieci w wieku 3 - 6 lat, oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Projekt prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu Komisji Europejskiej "Safer Internet".

 

5.     Akcje i kampanie:

 •  „Sprzątanie Świata”
 • „Ratujmy kasztany”
 • „Pola Nadziei”
 • „Góra Grosza”

6. Prowadzimy zbiórkę:

 • plastikowych nakrętek w ramach akcji "Odkręcamy pomagamy"
 • makulatury i  zużytych baterii.  

 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr. 45 "Chatka Kilkulatka"

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6
(dawna ul. 27 Lipca 8)

15 - 182 Białystok

tel. 85 675 04 00

Jak do nas trafić
Rekord dla Niepodległej
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu
Twój adres e-mail:
Wizytówka przedszkola |
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu |
Rekord dla Niepodległej |
Niedźwiadki |
Zajączki |
Jeżyki |
Wróbelki |
Wiewórki |
Z życia przedszkola |
RODO |
Kontakt
Strony Internetowe Białystok
Created by Rutcom