Ramowy rozkład dnia

 Przedszkole Samorządowe Nr 45

,,Chatka Kilkulatka”

w Białymstoku

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 – 17:30

Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego realizujemy w godzinach 7:30 -12:30

 

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając dziecku  zdrowy rozwój.

 

Godziny

realizacji

Realizowane treści

Zadania

6:30-7:30

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci -różnorodne formy aktywności w kącikach  / zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry i układanki planszowe/;
-prace porządkowe

 

włączanie do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjału tkwiącego
w dzieciach

7:30-12:30

Realizacja zadań wynikających z  podstawy programowej 
i programu wychowania przedszkolnego,

 

7:30-8:30

 

Zabawy i  ćwiczenia rozwijające m.in. percepcję wzrokową,  wrażliwość  słuchową, mowę i myślenie;  grafomotorykę;

praca  o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym;

czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć, stymulujące nastawienie dzieci na realizację zadań edukacyjnych.

 

 

Zabawa ruchowa/ ćwiczenia poranne

 

 

Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 

 

 

zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu
 ze szczególnym
uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy

 

 

8:30-9:00

przygotowanie do śniadania -czynności higieniczne

Śniadanie

kształtowanie nawyków w zakresie higieny  i samoobsługi

uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania się.

 

 

9:00-10:00

 

 

 

 

Zajęcia kierowane

 

-zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego,

 

rozwijanie oczekiwań poznawczych oraz  aktywności dziecka w  obszarach: poznawczym, społecznym, emocjonalnym, fizycznym;

tworzenie  pola doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną;

10:00-11:30

Zabawy na powietrzu
/ w ogrodzie przedszkolnym, parku/,

gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,

 

obserwacje przyrodnicze,

prace społecznie użyteczne
/ gospodarcze, porządkowe, związane z prowadzoną hodowlą roślin /,

wycieczki, spacery.

lub

Zabawy w sali 

/dobór zajęć uzależniony jest od pory roku i warunków atmosferycznych/.

tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

 

rozwijanie potencjału tkwiącego
w dzieciach oraz ich zaciekawienia elementami otoczenia;
poznawanie środowiska przyrodniczego
i społecznego;

 

11:30-12:00

przygotowanie do obiadu:
 -czynności higieniczne i samoobsługowe;

Obiad

wdrażanie do kulturalnego
i spokojnego spożywania posiłków; nauka posługiwania się sztućcami

12:00-14:00

 

 

 

 

Poobiedni odpoczynek /dzieci 3-4  letnie/.

Zajęcia relaksacyjne: bajkoterapia, muzykoterapia                /dzieci 5-6 letnie /:

Zajęcia dodatkowe/religia, rytmika, zajęcia taneczne/;

Ćwiczenia i zabawy
porządkujące i poszerzające o zdobytą wiedzę
 i umiejętności;
Praca indywidualna: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych

 

 

 

tworzenie  warunków do efektywnego wspierania dziecka; odkrywanie sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń;

pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności.

 

zaspakajanie  potrzeb rozwojowych;

14:00-14:30

 Zabawa ruchowa

 

przygotowanie do podwieczorku

Podwieczorek

 

modelowanie  nawyków ruchowych;

kształtowanie nawyków
 w zakresie higieny  i samoobsługi

przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw.

14:30-17:30

Zajęcia dodatkowe,

Kontynuacja działalności edukacyjnej -
zabawy  utrwalające zdobytą
wiedzę; słuchanie utworów  literatury
dziecięcej; praca indywidualna
Aktywność własna dzieci /w sali lub w ogrodzie przedszkolnym/
-zabawy dydaktyczne, integracyjne, plastyczno-techniczne, gry i  zabawy stolikowe; działalność

omówienie wydarzeń dnia; prace porządkowe.

 

rozwijanie uwagi i myślenia, wyzwalanie  aktywności

twórczej  i ekspresji.

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr. 45 "Chatka Kilkulatka"

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6
(dawna ul. 27 Lipca 8)

15 - 182 Białystok

tel. 85 675 04 00

Jak do nas trafić
Rekord dla Niepodległej
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu
Twój adres e-mail:
Wizytówka przedszkola |
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu |
Rekord dla Niepodległej |
Niedźwiadki |
Zajączki |
Jeżyki |
Wróbelki |
Wiewórki |
Z życia przedszkola |
RODO |
Kontakt
Strony Internetowe Białystok
Created by Rutcom